כתב-ויתור והצהרת פרטיות

המידע באתר זה מסופק "כפי שהוא" (As Is). בשום מקרה, בעלי אתר זה לא יישאו באחריות, כלפי צד כלשהו, בגין נזקים ישירים, עקיפים או לכל נזק תוצאתי מיוחד או אחר, כתוצאה משימוש באתר זה או בכל אתר אינטרנט אחר המקושר אליו, כולל, מבלי לפגוע בכלליות, עקב אובדן רווחים, הפרעות בפעילות העסקית, אובדן תוכנות או נתונים אחרים במערכת הטיפול במידע שברשותך, או בכלל, גם אם אנו מוזהרים במפורש מפני אפשרות קיומם של נזקים כגון אלו. הורדת הכלים המוצעים באתר הינה באחריותך הבלעדית ועצם גלישתך באתר זה פוטרת את בעלי אתר זה מכל אחריות בגינו של כל נזק אפשרי.

הצהרת פרטיות: פשוט ולעניין, במהלך גלישתך באתר לא נאספים פרטים אודותיך, אודות צורת השימוש שלך באתר וכו', פרט לטופס יצירת הקשר בו נאספים הפרטים המיועדים למילוי על-ידיך, וכן גם נאספת למטרות אבטחה כתובת ה-IP שלך.

כל הזכויות שמורות © 2013 :: כתב-ויתור והצהרת פרטיות